Ivan Dudáš - kandidát na poslanca do NR SR

NA ORAVE MI ZÁLEŽÍ

Život ľudí v našom regióne nebol nikdy ľahký. História však ukázala, že aj napriek ťažkým podmienkam mali ľudia z Oravy vždy dostatok schopností a odvahy, aby ukázali Slovensku a svetu, že treba s nimi počítať. Mená ako Hviezdoslav, Kukučín, Matúška, Figuli, Jégé, sú natrvalo zapísané v zozname najvýznamnejších osobností Slovenského národa. A tým výčet Oravákov v zozname nekončí.

Myslím si, že k týmto velikánom môžeme už dnes priradiť aj ďalšiu významnú osobnosť dnešnej doby. Je ňou Jozef Kabaň, rodák z Vavrečky pri Námestove. Tento erudovaný dizajnér je v súčasnosti jedným z najuznávanejších automobilových návrhárov sveta. Nie je vôbec náhoda, že od januára 2020 pôsobí na poste šéfdizajnéra nemeckej automobilky Volkswagen (predtým pôsobil v Audi, Bugatti, Škoda, BMW, Rolls-Royce).
Som optimista a verím, že k týmto menám onedlho pribudnú ďalšie. Pretože šikovných a pracovitých ľudí, ktorí majú chuť niečo dokázať, je na Orave stále viac a viac.

Aj preto cítim, že doba, keď na Slovensku existovali veľké regionálne rozdiely sa stáva minulosťou. Ľudia z regiónov už nechcú žiť na okraji spoločnosti. Naopak, chcú sami aktívne prispieť k budovaniu modernej a prosperujúcej spoločnosti, v ktorej sa budú mať všetci dobre.

Cítim, že na to máme.

Moje programové priority pre Oravu

Uvádzam zoznam najpálčivejších problémov, ktoré trápia občanov Oravy, a ktoré chcem v prípade môjho zvolenia do NR SR prioritne riešiť.
Dopravná zápcha Dolný Kubín - Orava

1. Zlá dostupnosť zdravotných služieb v okrese Námestovo.

Riešenie: Dobudovanie a modernizácia okresného zdravotného centra v Námestove, skvalitnenie siete všeobecných lekárov v spádových obciach okresu Námestovo.
Dopravná zápcha Dolný Kubín - Orava

3. Nedostatok bytov pre mladé rodiny.

Riešenie: Návrh štátneho programu na podporu výstavby nájomných bytov za zvýhodnené ceny.
Dopravná zápcha Dolný Kubín - Orava

5. Práca ďaleko od domova – dlhodobé odlúčenie od rodín.

Riešenie: Podpora malých a stredných podnikateľov, ktorí dokážu vytvoriť dostatok nových pracovných miest v blízkostí obcí.
Zmenami daňového systému motivovať lokálne výrobné firmy k tomu, aby vyvíjali nové výrobky a zavádzali moderné technologické postupy. Jedine výroba a predaj moderných výrobkov dokáže vytvárať podmienky pre rast platov zamestnancov.
Vytváranie obecných podnikov (napr. poskytovanie služieb občanom obce) umožní zamestnať miestne obyvateľstvo.
Podporou miestneho poľnohospodárstva môžeme splniť naraz dva ciele: vytvoriť nové pracovné miesta a zabezpečiť národnú sebestačnosť (nedovážať potraviny z cudziny).
Podporiť rozvoj turizmu, ktorý prinesie do regiónu pracovné príležitosti pre miestnych obyvateľov. Podmienkou je, aby tento rozvoj bol primeraný a nezhoršil podmienky pre život miestnych obyvateľov.
Dopravná zápcha Dolný Kubín - Orava

2. Tranzitná doprava vedená priamo cez obce znižuje kvalitu života tisíckam obyvateľov.

Riešenie: Dostavba chýbajúcich úsekov rýchlostnej cesty R3 v úseku D.Kubín – Trstená.
Dopravná zápcha Dolný Kubín - Orava

4. Kapacita a kvalita dopravnej infraštruktúry nezodpovedá požiadavkám doby.

Riešenie: Oprava a modernizácia existujúcich ciest a mostov na celej Orave. Realizáciu uskutočniť v troch etapách:
 1. Urýchlená oprava kritckých úsekov ciest a oprava mostov v havárijnom stave
 2. Modernizácia existujúcich ciest, ktoré nezodpovedajú ich dnešnému zaťaženiu
 3. Budovanie nových moderných ciest, ktoré budú viesť mimo zastavaného územia
 4. Budovanie moderných mimoúrovňových križovatiek v miestach, ktoré sú dnes kapacitne preťažené a tvoria sa na nich dopravné zápchy
Súčasťou programu musí byť aj modernizácia a posilnenie kapacít zimnej údržby ciest

6. Rekvalifikácia a vzdelávanie ľudí na profesie žiadané v regióne - príležitosť zamestnať sa blízko domova a na pracovnej pozícii s lepším platom.

Riešenie: Vytvorenie štátom financovaných rekvalifikačných centier, ktoré budú mať priamu väzbu na potreby zamestnávateľov v regióne.

Rozvoj regiónu, zlepšovanie podmienok pre život

 1. Podpora voľnočasových aktivít detí a mládeže, eliminácia civilizačných problémov (alkoholizmus a iné závislosti, nedostatok pohybu).
  Riešenie: Vybudovanie športového areálu s krytou plavárňou v Námestove.
 2. Zlepšenie podmienok pre seniorov v okresoch D.Kubín, Tvrdošín a Námestovo.
  Riešenie: V prvom rade vytvoriť podmienky (zmena legislatívy) tak, aby príbuzní, ktorí sa starajú o seniorov, boli finančne zvýhodnení. Vybudovaním nových moderných domov pre seniorov vytvoriť dostatočný počet miest pre všetkých záujemcov.
 3. Podpora miestnych spolkov a ich aktivít v okresoch D.Kubín, Tvrdošín a Námestovo.
  Riešenie: Podporou financovania miestnych spolkov a ich aktivít vytvárať podmienky pre zdravý a spokojný život členov regionálnych komunít.
Objednávateľ: Ivan Dudáš
Dodávateľ: Juraj Pekárek - EXPEDITION.SK